Passend Onderwijs

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs.


Visie
Passend onderwijs betekent dat het onderwijs dat aangeboden wordt voor iedere leerling passend is bij zijn of haar onderwijsbehoefte en mogelijkheden. Het is de ambitie om binnen het regulier basisonderwijs, en waar nodig in het speciaal (basis) onderwijs, een zodanig gedifferentieerd onderwijsaanbod te creëren dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.
In Noord-Limburg is kwalitatief goed primair onderwijs beschikbaar voor alle kinderen. Extra ondersteuning voor kinderen die dit nodig hebben wordt zoveel mogelijk geboden op de gewone basisschool, waar leerkrachten en scholen zich constant verder ontwikkelen om ook kinderen met speciale ondersteuningsvragen goed onderwijs te bieden. De ontwikkelde expertise in het speciaal onderwijs staat hieraan ten dienste. Voor een beperkte groep kinderen blijft een dekkend net van speciale voorzieningen in de regio bestaan.

Ondersteuning binnen Lijn 83
Vanaf schooljaar 2020-2021 kunnen alle scholen van Lijn 83 gebruik maken van het ondersteuningsteam. Het ondersteuningsteam bestaat uit de Bovenschools Ondersteunings Coördinator (BOC-er), een Orthopedagoog, een Psycholoog, twee leerkrachten van SBO de Piramide, 2 leerkrachtondersteuners en een HB-specialist. Dit team heeft expertise op de gebied gedrag, leren, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. Indien nodig wordt dit team aangevuld met externen gericht op de expertise die op dat moment gewenst is.
Het doel van dit ondersteuningsteam is om de kwaliteit van het onderwijs aan kinderen met een speciale onderwijsbehoefte te verbeteren door intern begeleiders, leerkrachten en leerlingen te ondersteunen waar nodig.
 

Het ondersteuningsloket
Als de leerling, ondanks de inzet van de leerkracht, internbegeleider en het ondersteuningsteam, niet goed tot ontwikkeling komt op de basisschool wordt deze door de school aangemeld bij het ondersteuningsloket. Het OSL is een commissie die is ingesteld door het samenwerkingsverband. In het OSL wordt besproken of de leerling toelaatbaar is in het Speciaal (Basis) Onderwijs. Als in het OSL besloten wordt dat een S(B)O school beter kan bieden wat de leerling nodig heeft wordt er bij het samenwerkingsverband een Toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd en kunnen ouders de leerling aanmelden bij de betreffende school.
Bij het OSL zijn altijd de BOC-er, een onafhankelijk Orthopedagoog of Psycholoog en de secretaresse aanwezig. Dit wordt aangevuld met de ouders, IB-er en/of leerkracht van de basisschool en indien gewenst externe deskundigen.
De scholen van Lijn 83 maken deel uit van het samenwerkingsverband Primair Onderwijs Limburg-Noord.

Klik hier voor de site Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Noord-Limburg