College van Bestuur

Binnen de voor de stichting geldende statuten en reglementen, bestuurt het College van Bestuur de stichting, zoals bedoeld in de onderwijswetgeving. Het College voert de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in overeenstemming met deze regelingen uit.
TAKEN
 
Het College van Bestuur heeft in elk geval de volgende taken:
 • de ontwikkeling en vaststelling van de strategische positionering van de stichting binnen het regionale onderwijsbestel;
 • de coördinatie en realisatie van de koers van de stichting;
 • de beleidsvorming, het strategisch opereren en uitvoeren van het totale beleid op stichtingsniveau;
 • ontwikkelen, coördineren en bewaken van het integraal meerjarenbeleid op het terrein van onderwijs en zorg, personeel, kwaliteit, financiën en beheer;
 • vertegenwoordiging van de stichting in en buiten rechte;
 • zorgdragen voor een goede informatie- en communicatiestructuur;
 • het behartigen van de belangen van de stichting;
 • het onderhouden van contacten met diverse instanties en partijen;
 • leiding geven aan de directeuren van de scholen;
 • leiding geven aan het bestuursbureau;
 • is verantwoordelijk voor het tijdig en volledig afleggen van verantwoording en het tijdig verstrekken van benodigde informatie aan de Raad van Toezicht;

College van Bestuur:

Dhr. M. Leijser
T. 0485-540939
E. m.leijser@lijn83po.nl
 
Het bestuursreglement van Lijn 83 kunt u hier inzien.